Info
Northern gannet (Sula bassana or Morus bassanus), booby, Bass Rock Scotland | Basstölpel (Sula bassana or Morus bassanus), Tölpel, Schottland Großbritannien